Digitalizace podniku – Technologie 4.0

Potřebuje váš malý nebo střední podnik pomoct s datovou integrací, robotizací, zavedením systémů řízení údržby nebo třeba kybernetickou bezpečností?

Termín podání žádosti o dotaci

22. 11. 2023 –⁠ 15. 2. 2024

Výše dotace

5 až 50 mil. Kč

Míra podpory

30 až 60 %

Cíl výzvy

Hlavním cílem této výzvy je prostřednictvím zvýšení digitální úrovně a akcelerace digitální transformace usnadnit proces přechodu MSP na plné využití rychle se rozvíjející digitální ekonomiky a společnosti, a tím zajistit, resp. zvýšit jejich konkurenceschopnost, a to prostřednictvím komplexních investic ve smyslu zavádění pokročilých technologií, robotizace a automatizace a zavedení principů průmyslu 4.0.

Základní parametry výzvy

 • Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 25.10.2023
 • Datum zahájení příjmu žádostí: 22. 11. 2023 
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 15. 2. 2024 v 10:00 hod.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2026
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 1,5 mld. Kč 
 • Výše celkových způsobilých výdajů: min. 5 mil. Kč, max. 50 mil. Kč
 • Místo realizace: území České republiky, mimo Prahu
 • Režim financování: ex-post
 • Druh výzvy: kolová

Oprávněný žadatel

 • Malý a střední podnik

Výše dotace

 • Malý podnik: 40–60 % ze způsobilých výdajů projektu dle velikosti podniku a místa realizace
 • Střední podnik: 30–50 % ze způsobilých výdajů projektu dle velikosti podniku a místa realizace

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Služby 

Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Specifické podmínky výzvy

 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČO) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost.
 • Žadatel je povinen v podnikatelském záměru a Příloze č. 9 Vazba položky a aktivity rozdělit pořizované technologie na jednotky či funkční celky, jimiž v rámci sebeevaluace vykáže realizované aktivity/podaktivity odpovídající kritériu B Modelu hodnocení.
 • Žadateli je v rámci přípravy Žádosti o podporu doporučeno absolvování alespoň jednoho z online testů „digitální zralosti“ a jejich následné poskytnutí ŘO OP TAK formou přílohy k Žádosti o podporu. 
 • Akceptovanými testy jsou:
  • Národní centrum Průmyslu 4.0 DigiAudit (ncp40.cz)
  • www.digitalnipodnik.cz/test 
  • evaluační model | Elektrotechnická asociace České republiky (electroindustry.cz)

Podporované aktivity

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich efektivní poskytování (např. investice do DHM, DNM anebo využívání řešení poskytovaných formou služeb). Podporované aktivity jsou pouze ty, které přispějí k bodovému zisku ve věcném hodnocení žádosti za projektem realizované aktivity/podaktivity. Sekundární a navazující pozitivní efekty realizace projektu tímto nejsou dotčeny.

Podporované aktivity jsou rozděleny na dvě kritéria B1 a B2, přičemž kritérium B1 obsahuje sekce A – E:

 • Práce s daty – datová integrace ve smyslu nákupu systémů plánování a vyhodnocování výroby, digitalizace technické přípravy výroby, řízení kvality, sledování efektivity a využití strojů, sledování procesů, toku zakázek, materiálu a výrobků (traceability), řízení skladového hospodářství, autonomní optimalizace výrobního procesu a nástrojů pro konstrukci a vývoj produktů (digitální modely – virtuální obraz, digitální dvojče), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení vnitropodnikových procesů spolu s celkovým chodem podniku;
 • Komunikační a identifikační infrastruktura ve smyslu pořízení technologií sloužících k identifikaci prvků systému, a to buď autonomně – strojově, nebo manuálně (senzory, čidla, NFC, RFID, QR/čárové kódy a čtečky atp.), k zajištění konektivity mezi prvky systému uvnitř podniku (aktivní a pasivní prvky sítě vč. instalačního materiálu) s využitím komunikačních protokolů a převodníků;
 • Robotizace, automatizace, aditivní technologie, měření ve smyslu nákupu a integrace výrobních a nevýrobních technologií, které přispějí k robotizaci výrobních a montážních procesů, manipulačních operací, skladování a logistiky (robotické autonomní stroje pro přepravu a skladování zboží), případně komplexních robotických celků a dále technologií určených k aditivní výrobě (např. 3D tisk) či speciálnímu měření a scanování;
 • Predikce poruch, optimalizace údržby ve smyslu pořízení a implementace systémů pro řízení údržby, predikci poruch, monitoring technického stavu strojů a analýzu dat získaných z technologií;
 • Kybernetická bezpečnost ve smyslu zavedení fyzických prvků ochrany před vnějšími hrozbami (např. firewall, IPS, IDS) a zabezpečení vnitropodnikové sítě prostřednictvím správy přístupů a uživatelských práv (např. RFID/CCID) v souladu s Misí RIS3.
 • Výběrem tří nebo více z předcházejících aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení. Pouhá realizace některé z výše uvedených aktivit sama o sobě výrazný posun nevytvoří.

Podmínky výrazného posunu jsou následující:

 • lze uskutečnit i čistě jen na bázi cloudového řešení nebo prostřednictvím licenčního sjednání, pakliže budou tato řešení čerpat data z technologie/í nebo systému/ů implementovaných v provozovně označené jako místo realizace,
 • pořizované technologie / služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o pouhou technologickou obměnu,
 • pořizované technologie / služby musí být v rámci realizace projektu propojeny s vnitropodnikovým systémem či jeho externí obdobou a umožňovat datovou komunikaci.
 • Kritérium B2 je podporovanou aktivitou Školení a certifikačního procesu „Digital skills“ ve smyslu získání mezinárodního certifikátu za účelem zvýšení kvalifikace zaměstnance/ů.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?