Dotace na digitalizaci podniku

V tomto a příštím roce se českým podnikům otevřou velké možnosti, jak za pomoci dotací pokročit v digitalizaci. Chystá se řada dotačních programů, kde budou k dispozici miliardy korun. Jejich přehled naleznete níže.

1. Digitální transformace podniku - NPO

Alokace

2,5 mld. na I.výzvu (0,5 mld. de minimis)

Míra podpory

20 – 60% (dle území a velikosti podniku)

Cílové území

Celá ČR (včetně hl. m. Prahy)

Žadatelé

 • Podnikatelské subjekty – malé, střední, ale i velké podniky

Způsobilé výdaje

 • investiční např. nákup SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících
 • neinvestiční/provozní např. služby expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v
  organizaci
 • nelze však získat dotaci přímo na nákup výrobních strojů a zařízení

Oblasti, na které lze projekty zaměřit

 • Technologie pro efektivní řízení a chod firmy (SW nástroje, manažerské informační systémy, senzory
  pro monitorování provozu…)
 • Logistické a skladové technologie
 • Vnitropodniková konektivita
 • Kybernetická bezpečnost
 • Jednorázová školení a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních IT certifikátů
 • BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních dvojčat ve stavebnictví a příbuzných oborech
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální
  transformace

2. Výzva Digitální podnik - OP TAK

Alokace

0,5 mld. 

Míra podpory

30 – 45% (dle území a velikosti podniku)

Cílové území

Celá ČR (mimo hl. m. Prahy)

Žadatelé

 • Malé a střední podniky

Způsobilé výdaje

 • investiční např. nákup SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících
 • neinvestiční/provozní např. služby expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci
 • nelze však získat dotaci přímo na nákup výrobních strojů a zařízení

Oblasti, na které lze projekty zaměřit

 • Technologie pro efektivní řízení a chod firmy (SW nástroje, manažerské informační systémy, kancelářské aplikace, senzory pro monitorování provozu…)
 • Logistické a skladové technologie
 • Vnitropodniková konektivita
 • Kybernetická bezpečnost monitorování provozu

2. Výzva Technologie 4.0 - OP TAK

Alokace

1 mld. 

Míra podpory

30 – 45% (dle území a velikosti podniku)

Cílové území

Celá ČR (mimo hl. m. Prahy)

Žadatelé

 • Malé a střední podniky

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek – nákup výrobních i nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů, nákup HW vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího SW
 • dlouhodobý nehmotný majetek – nákup licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení, SW s vazbou na technologie a zařízení, např. CAD/CAM systémy, ERP systémy včetně CRM, další specifický SW, licence k využívání patentů, užitných vzorů, know-how…souvisejících

Oblasti, na které lze projekty zaměřit

 • Datová integrace (plánování a řízení výroby, sledování strojl, zakázek a operátorů)
 • Digitální dvojče, využití virtuální a rozšíření reality pro vývoj a konstrukci výrobků
 • Aditivní výroba, 3D tisk
 • Robotizace výrobních procesů a toků materiálu
 • Kybernetická bezpečnost
 • Využití algoritmů umělé inteligence
 • Internet věcí (Prediktivní údržba, komunikace mezi strojem a nástrojem/výrobkem,)
 • Systémy využívající big data

3. Inovační vouchery - OP PIK

Míra podpory

50, 75 až 85%

*(85% je určeno pro projekty zaměřených na šetření vody)

Stav

Vyhlášeno

Způsobilé výdaje

 • nákup služeb výzkumných organizací, které může podnik využít mimo jiné i na inovace spočívající v
  digitalizaci jeho činností (např. vývoj SW a HW, návrh technologických postupů, simulace procesů a
  provozů 

4.Výzva Inovace

Alokace

1 mld. 

Stav

Vyhlášení plánováno v červenci 2022

Další informace k výzvě

 • dotace na investice do zařízení potřebného k uvedení výsledků výzkumu a vývoje do výrobní praxe,
  tyto investice často vedou i k automatizaci a robotizaci, zavedení aditivní výroby či uplatnění dalších
  prvků konceptu Průmysl 4.0

5. Aplikace

Alokace

4 mld. 

Stav

Vyhlášení plánováno v červenci 2022

Další informace k výzvě

 • dotace na provozní náklady několikaletých projektů výzkumu a vývoje nových (inovovaných) produktů a technologií, které mohou vést mimo jiné i k digitalizaci podnikových procesů
 • možnost využití zejména také pro projekty, které se nepovede podpořit v rámci programu TREND (z důvodu vyčerpání alokace) investice do zařízení potřebného k uvedení výsledků výzkumu a vývoje do výrobní praxe, tyto investice často vedou i k automatizaci a robotizaci, zavedení aditivní výroby či uplatnění dalších prvků konceptu Průmysl 4.0

6. Výzva Partnerství znalostního transferu

Míra podpory

Až 70 % výdajů plánováno v roce 2023 

Stav

Vyhlášení plánováno v roce 2023 

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady (absolvent, pracovníci podniku, pracovníci VŠ)
 • investice do vybavení pracoviště absolventa
 • materiál a pod.plánováno v roce 2023 

Další informace k výzvě

 • dotace na inovační projekty založené na práci čerstvého absolventa, který přináší do podniku znalosti z vysoké školy a aplikuje je ve spolupráci s jeho pracovníky při zavádění konkrétních inovací
 • cílem projektu může být i inovace spočívající v digitalizaci podnikových procesů na provozní náklady několikaletých projektů výzkumu a vývoje nových (inovovaných) produktů a technologií, které mohou vést mimo jiné i k digitalizaci podnikových procesů

7. Výzva Vývoj SW

Stav

Vyhlášení plánováno v roce 2023 

Další informace k výzvě

 • dotace na provozní náklady projektů výzkumu a vývoje SW s významným prvkem novosti

8. Výzva Technologie pro místní akční skupiny

Alokace

1 mld. 

Stav

Vyhlášení plánováno v listopadu 2022

Další informace k výzvě

 • dotace na drobní produktivní investice do technologií, též s prvky digitalizace

9. Technologičtí lídři

Alokace

2 mld. 

Míra podpory

Až 70 % uznaných nákladů

Příjem žádosti do

16.6.2022

Typ dotace

Ex-ante

Cílové území

Celá ČR (včetně území hl. m. Prahy)

Žadatelé

 • Malé, střední i velké podniky samostatně nebo ve
  spolupráci s výzkumnými organizacemi (VŠ)

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady na pracovníky výzkumu a vývoje
 • subdodávky (odborné služby, smluvní VaV…)
 • ostatní přímé náklady – materiál, služby, drobný majetek, odpisy, opravy, cestovné,…

Další informace k výzvě

 • Podporovány jsou projekty výzkumu a vývoje, jejichž výsledky budou využívány ke zefektivnění výroby či zavádění nových výrobků či služeb v podniku
 • cílem projektu má být zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií 

9. Inovace do praxe - Program The Country for the Future

Míra podpory

Až 50 % uznaných nákladů

Typ dotace

Ex-ante

Plánované vyhlášení

1.pololetí 2022

Žadatelé

 • Malé a střední  podniky 

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady pracovníků podniku
 • nákup materiálu
 • smluvní výzkum
 • licence
 • náklady související s ochranou duševního vlastnictví (patenty)
 • pořízení dlouhodobého majetku (hmotného i nehmotného)
 • režie náklady na pracovníky výzkumu a vývoje

Další informace k výzvě

 • Podporovány jsou projekty, u kterých může být výzkum a vývoj již zcela či zčásti dokončen, zbývá však urazit ještě kus cesty, než bude inovace procesu, popř. produktu prakticky hotová a bude možné ji začít komerčně využívat
 • Obsahem projektu může být dokončení vývoje procesu (popř. produktu), instalace, zavedení a testování nové výrobní technologie, vytvoření potřebného SW nebo další aktivity směřující k dokončení inovace
 • Upřednostňovány jsou projekty v trvání zhruba 1 rok (prioritou je rychlé uvedení inovace do výrobní praxe a na trh), podporovány jsou ale až 2leté, ve zdůvodněných případech i 3leté projekty
 • Při hodnocení projektů se kromě očekávaného zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele
  boduje také využití digitalizace a moderních postupů podle principů konceptu Průmyslu 4.0 jsou projekty výzkumu a vývoje, jejichž výsledky budou využívány ke zefektivnění výroby či zavádění nových výrobků či služeb v podniku

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?