Dotace na výstavbu a intenzifikaci ČOV, kanalizací, vodovodů a úpraven pitných vod

Nový Operační program Životní prostředí v tomto roce  podpoří projekty zaměřené na budování vodovodní infrastruktury a udržitelného nakládání s vodou.

Plánované vyhlášení výzev

červenec a listopad 2022

Cílové územi

celá ČR

Míra podpory

30 - 70 %

Prostřednictvím tří dotačních výzev budou v letošním roce podpořeny projekty zaměřené na stavbu a dobudování čistíren odpadních vod (ČOV), výstavbu kanalizační sítě, stejně tak na výstavbu a modernizaci vodovodní sítě tam, kde dosud není centrální zásobování pitnou vodou dostupné. Dotaci bude možné získat také na zbudování úpraven vod, zajištění nových vodních zdrojů či obnovu a zvýšení kapacity těch současných.

V rámci letošních výzev se dotační podpora soustředí také na projekty zaměřené na zvýšení kapacity současných ČOV a úpraven pitných vod nebo projekty omezující vypouštění odpadních vod, jako je např. budování akumulačních nebo retenčních nádrží.

Podporované aktivity

 • výstavba centrální ČOV (případně decentralizovaných ČOV pro jednotlivé části obce)
 • podpora individuálních ČOV
 • výstavba kanalizace (pouze pokud bude síť zakončena řádným čištěním), preferována bude výstavba oddílné splaškové kanalizace
 • výstavba vodovodu v lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu
 • výstavba úpraven vod
 • výstavba nových zdrojů případně zvýšení kapacity současných zdrojů
 • rekonstrukce odlehčovacích objektů
 • výstavba retenčních či akumulačních nádrží
 • intenzifikace ČOV spočívající ve zvýšení kapacity ČOV
 • intenzifikace úpraven pitné vody pro zvýšení jejich současné nedostačující kapacity  nebo za účelem zlepšení kvality vody
 • intenzifikace/opatření spočívající v doplnění technologie na odstraňování specifických mikropolutantů

Oprávnění žadatelé

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • obchodní společnosti vlastněné z více než 50% veřejným subjektem
 • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50% veřejným subjektem

Způsobilé výdaje (v závislosti na cíli projektu)

 • výdaje na výstavbu ČOV za účelem čištění odpadních vod od stávajících obyvatel
 • výdaje na realizaci kanalizace k stávající zástavbě (podporovány budou především systémy oddílné kanalizace)
 • výdaje na realizaci připojení jednotliv.ch nemovitostí na veřejnou kanalizaci či vodovod
 • demolice a následná úprava veřejné komunikace provedená v nezbytném rozsahu v přímé vazbě na daný projekt
 • výdaje na realizaci vodovodu (včetně souvisejících objektů) k stávající zástavbě
 • výdaje na výstavbu úpravny vod pro řešení kvalitativně nebo kvantitativně nevyhovujícího zásobování vodou.
 • výdaje na výstavbu/ intenzifikace zdroje vody (včetně výdajů na realizaci předcházejícího průzkumného díla u staveb k jímání podzemní vody)
 • výdaje na retenční (záchytné) nádrže na jednotné kanalizaci, rekonstrukce odlehčovacích komora za účelem zvýšení množství čištěných odpadních vod, instalaci měření na množství odlehčovaných odpadních vod.
 • výdaje na intenzifikaci ČOV za účelem zvýšení kapacity nebo zvýšení účinnosti a efektivity čištění v přímé vazbě na účel projektu, např. doplnění specifické technologie na odstraňování nutrientů
 • výdaje na intenzifikace úpravny vody v přímé vazbě na daný projekt pro řešení kvalitativně nebo kvalitativně nevyhovujícího zásobování vodou nebo za účelem odstraňování specifických mikropolutantů

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?