Eko-inovace, projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu

Dotace 80-85 % je určena na nová řešení využitelná v procesu digitalizace, eGovernmentu, optimalizace regulace, snižování byrokracie, rovněž také na enviromentální technologie zmírňující dopady změn klimatu a reflektující aktuální trendy v ochraně životního prostředí.

Termín podání žádosti o dotaci

2Q/2024

Výše dotace

max. 15 mil. Kč

Míra podpory

80 – 85 %

Cíl výzvy

Program Prostředí pro život 2 je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí. 

Veřejná soutěž č. 2 bude vyhlášena v 2Q/2024.
Maximální podpora za celý projekt je PP1 85 % a u PP2 80 %.

Základní parametry výzvy

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 2Q/2024
 • Míra podpory: Maximální podpora za celý projekt je PP1 85 % a u PP2 80 %.
 • Alokace výzvy: 836 mil. Kč
 • Druh výzvy: průběžná

Oprávněný žadatel

 • Malé, střední a velké podniky.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady – včetně stipendií 
 • náklady na subdodávky 
 • ostatní přímé náklady 
 • nepřímé náklady – lze je vykazovat metodami: 
 • “full cost” – organizace musí mít již existující systém rozdělování nepřímých nákladů ve formě vnitřního předpisu, nebo 
 • “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce. 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?