Snížení energetické náročnosti veřejných budov v Praze

 Díky dotaci získáte prostředky na energetické úspory v objektech sloužících veřejnosti na území hl. m. Prahy. Snížíte náklady na jejich provoz, přispějete k ochraně životního prostředí, udržitelnému rozvoji a zlepšení kvality života ve městě.

Termín podání žádosti o dotaci

16.10.2023 - 29.2.2024

Výše dotace

Jednotková dotace pro konkrétní opatření

Míra podpory

cca 50 %, příp. i více

Cíl výzvy

Výzva se zaměřuje na podporu úsporných opatření u budov veřejného sektoru na území hl. města Prahy, která povedou ke snížení spotřeby energie, vyššímu využití obnovitelných zdrojů a zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

Základní parametry výzvy

 • Příjem žádostí: 16.10.2023 – 29.2.2024 
 • Alokace výzvy: 1,5 mld. Kč
 • Míra podpory: cca 50 %, příp. i více, a to po splnění specifických podmínek
 • Minimální způsobilé výdaje: nejsou stanoveny
 • Maximální způsobilé výdaje: nejsou stanoveny
 • Místo realizace: Praha
 • Druh výzvy: jednokolová nesoutěžní
 • Období realizace: 5 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků
 • Udržitelnost projektu: 5 let

Výše dotace

Je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření podle stupně rozsahu renovace budovy.

Výpočet výsledné dotace pro dané opatření: 

realizovaný rozsah (m. j.) * jednotkový náklad * k1 * k2 = celkové přímé způsobilé realizační výdaje projektu 

Celkové přímé způsobilé realizační výdaje projektu * k3 = dotace pro dané opatření  

Koeficient k1 zohledňuje změnu skutečných realizačních výdajů v podrobnějším měřítku, je stanoven buď na základě rozsahu zadané měrné jednotky (např. výkon energetického zdroje) nebo na základě podrobnějšího údaje (např. typ zdroje, technické řešení konstrukce apod.).

Koeficient k2 je dán změnou indexu cen stavebních děl v oblasti budov dle Českého statistického úřadu vydávaném se čtvrtletní periodou, která řeší změnu skutečných realizačních nákladů v průběhu času. Základní úrovní je index cen stavebních děl pro budovy jako průměr hodnot za rok 2020.

Koeficient k3 zohledňuje míru podpory podle plnění sady kritérií (A1/Ap1, A2/Ap2) definující budovy se základní komplexní renovací (A1/Ap1) a kvalitní komplexní renovací (A2/Ap2).

Cílové skupiny

Občané města Prahy

Oprávněný žadatel

 • městské části hlavního města Prahy
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • státní organizace
 • národní podnik
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Podporované aktivity

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov
 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů)
 • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod)
 • Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Podporované aktivity musí být realizovány na veřejných budovách nacházejících se na území hl. města Prahy.

Způsobilé výdaje

Snížení energetické náročnosti
veřejných budov:

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů využívajících odpadní teplo.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí rozvodné a regulační části teplovodní otopné soustavy.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se zavedením energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení zařízení do trvalého provozu).
 • V případě, že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jenž nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastavený s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory.

Projektová příprava, činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP a propagace:

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s:
 • modernizací vnitřního osvětlení
 • realizací opatření k eliminaci negativních akustických jevů
 • realizací vnějších nebo meziokenních stínících prvků
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).
 • V případě, že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jenž nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastavený s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory.

Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov:

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s:
 • modernizací vnitřního osvětlení,
 • realizací opatření k eliminaci negativních akustických jevů,
 • realizací vnějších nebo meziokenních stínících prvků.
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).
 • V případě, že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jenž nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastavený s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory.

Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy:

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů využívajících odpadní teplo.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí rozvodné a regulační části teplovodní otopné soustavy.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se zavedením energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení zařízení do trvalého provozu).
 • V případě, že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jenž nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastavený s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory.

Zvýšení adaptability budov na změnu klimatu:

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod. 
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu). 
 • V případě, že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jenž nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastavený s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory. 

Dotace na projektovou přípravu činí maximálně 3,5–7 % z celkových přímých způsobilých realizačních výdajů. Konkrétní maximální výše je stanovena takto:

 • 7 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 3 mil. Kč (včetně)
 • 5 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje jsou nad 3 mil. a do 10 mil. Kč (včetně)
 • 3,5 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje jsou nad 10 mil. Kč

Nezpůsobilé výdaje

 • opatření, která neodpovídají zaměření programu a podmínkám příslušné výzvy
 • nákup použitého vybavení
 • výdaje na nákup nemovitostí
 • poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • daně – DPH (výjimkou jsou žadatelé, kteří si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu), přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, silniční daň, clo
 • výdaje na zajištění relevantních stanovisek, 
 • vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu
 • splátky úvěrů, úroky
 • vícepráce nad výši způsobilých méně prací, 
 • správní poplatky (např. notářské poplatky, vklady do katastru, poplatky za vydané stavební povolení, poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových), 
 • rozpočtovou rezervu
 • mzdové a ostatní výdaje na zaměstnance, režijní a provozní výdaje
 • náklady vzniklé před podáním žádosti u projektů financovaných v režimu veřejné podpory GBER

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?