Konečně super výzva pro pražské subjekty

Modernizační fond přináší skvělou příležitost pro zlepšení energetické účinnosti pro podniky i veřejný sektor.

Myslíte-li na budoucnost, přinášíme Vám možnost získat podporu Modernizačního fondu v níže uvedených operačních programech.

Plán vyhlášení výzev

2023

Cílové územi

hl. m. Praha

Alokace

150 mld. Kč

Modernizační fond

Pro snižování emisí skleníkových plynů byl stanoven celoevropský cíl do roku 2030 na úrovni alespoň 40% snížení emisí skleníkových plynů v porovnání s rokem 1990 a v oblasti obnovitelných zdrojů energie na úrovni 32% vyjádřený jako podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie. 

Modernizační fond je připraven výraznou měrou přispět k naplňování těchto cílů. V níže uvedených programech podporuje zejména subjekty na území hlavního města Prahy, které stávající programové období jinak neprávem opomíjí.

Cílem Modernizačního fondu je podpořit investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti. Podpoří projekty, které pomůžou splnit cíle pro snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Co přináší Modernizační fond pražským subjektům:

ENERG - podpora podnikatelských subjektů na území Prahy

Program se zaměřuje na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání  (mimo zařízení EU ETS). 

Popis podporované oblasti: 

Opatření podporovaná z programu jsou opatření přispívající k úsporám energie v podnikatelském sektoru, realizovaná ve výrobním a technologickém procesu, na budovách a ve službách, v návaznosti na podporu poskytovanou prostřednictvím strukturálních fondů, včetně hlavního města Prahy.

Cíloví příjemci podpory: 

Právnické osoby (zejména malé a střední podniky)

Fyzické osoby podnikající

! po dočerpání prostředků z OP TAK celá ČR

Příklady podporovaných opatření:

● opatření v energetických hospodářstvích podniků:
– využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET
pro pokrytí vlastní potřeby energie a pokrytí
spotřeby energie v místě její výroby (mimo
zdroje využívající emisně intenzivní paliva),
– modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu
energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení
její účinnosti,
– modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny,
plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
za účelem zvýšení účinnosti,
– zavádění inovativních prvků řízení efektivního
nakládání s energií (např. měření a regulace),
zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě
monitoringu hodnocení spotřeby energie
včetně podpory implementace nástrojů energetického
managementu,
– akumulace všech forem energie v rámci instalací
OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování
energetické účinnosti.

● modernizace soustav osvětlení podnikatelských
areálů,
● využití odpadní energie (mimo zdroje využívající
emisně intenzivní paliva),

● snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické
účinnosti výrobních a technologických
procesů,
● snížení energetické náročnosti budov,
● zateplení obvodového pláště, výměna a renovace
otvorových výplní, další stavební opatření mající
prokazatelně vliv na energetickou náročnost
budovy podle minimálních požadavků vyplývajících
ze směrnice o energetické náročnosti budov (např.
i osazení vnějších stínicích prvků),
● zvýšení energetické účinnosti technických zařízení
budov (například větrání, klimatizace, šetrné
chlazení, instalace vzduchotechniky s rekuperací
odpadního tepla),
● zavádění inovativních prvků řízení v budovách
(prvky řízení efektivního nakládání s energií např.
měření a regulace, chytré systémy řízení osvětlení),
● prvky adaptace budov na změny klimatu respektující
požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (zelené
střechy a fasády, využití dešťové a šedé vody,
zavádění procesů související s optimalizací vodního
hospodářství),
● vodíkové aplikace.

ENERGOV - podpora pro veřejné subjekty na území Prahy

Program se zaměřuje na podporu komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Popis podporované oblasti:

Základním cílem je komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru a veřejné infrastruktury s cílem snížení konečné spotřeby energie a využití OZE. Podpora dále klade důraz na zajištění vnitřní kvality prostředí v budově, adaptaci na změnu klimatu a využití z pohledu uplatnění inovativních technologií.

Cíloví příjemci podpory:

Veřejné a státní subjekty a jejich organizace, jako jsou školy, kulturní a sportovní zařízení, dále pak vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, spolky, církve, fundace, ústavy apod., zejména na území hlavního města Prahy.

Příklady podporovaných opatření:

● Podpora čisté mobility výstavbou:
– dobíjecí infrastruktury, např. pro elektrobusy
a bateriové trolejbusy veřejné dopravy,
– čerpacích/plnicích stanic pro vozidla veřejné
dopravy s alternativním pohonem (vodík,
bioCNG/LNG).
● Podpora čisté mobility pořizováním:
– silničních vozidel veřejné dopravy s alternativním
pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
– parciálních trolejbusů veřejné dopravy,

– osobních, užitkových a zvláštních (podkategorie
SS – pracovní stroje samojízdné) vozidel
s alternativním pohonem (elektřina, vodík,
bioCNG/LNG),
– drážních vozidel s alternativním pohonem
(bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo
s elektrickým přenosem výkonu z bezemisních
zdrojů) pro osobní dopravu,
– příp. pořizováním jiných ekologicky šetrných
vozidel a související dopravní infrastruktury
s ohledem na budoucí vývoj alternativních
technologií a dostupnost nebo technologickou
a finanční náročnost jejich zdrojů.

Modernizační fond má přispět nejen k modernizaci energetického sektoru, pomoci dosáhnout zemím klimatické neutrality a obecně pak k naplnění stanovených cílů v oblasti energetiky a klimatu, ale rovněž pomůže v šíření a uvědomění si závažnosti těchto celospolečenských problémů u široké veřejnosti.

Hledáte i jiné výzvy?

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?