IROP nekončí

IROP pokračuje i v programovém období 2021-2027. Oproti období 2014-2020 nás čeká několik novinek. Již teď můžeme sdělit, že přibudou nová témata podpory. Bude se jednat o podporu udržitelného cestovního ruchu, revitalizace měst a obcí nebo o podporu ochrany veřejného zdraví. 

Kdo může čerpat

Města, obce nebo jejich zřízené organizace, ale také neziskové organizace nebo vlastníky památek

Priorita

Sociální a zdravotní služby, Vzdělávání a rozvoj kulturního dědictví

Místo realizace projektu

Celá Česká republika v případě aktivit SŠ, VŠ a  konzervatoř včetně území hl. města Prahy.

Cíl programu

IROP propojuje rozvojové priority obcí, měst, regionů i celostátní úrovně. Program pomáhá zlepšovat a zvyšovat kvalitu života obyvatel našich regionů. Co IROP podporuje? Program definuje tři hlavní cíle, a to vyvážený rozvoj území, zlepšení služeb veřejné správy a v neposlední řadě rozvoj v obcích, městech a regionech. Přínosy, které lze od nové verze programu očekávat, jsou také  navýšení kapacit a zvýšení kvality všech úrovní vzdělávání a umožnění dřívějšího návratu rodičů zpět na trh práce. Zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, jejich adaptabilita na potřeby trhu práce prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění infrastruktury škol, školských zařízení a vzdělávacích institucí je dalším cílem programu. S tím dále souvisí zkvalitnění vnitřní konektivity a zajištění kybernetické bezpečnosti ZŠ a SŠ a vytvoření zázemí pro komunitní aktivity ve vzdělávacích zařízeních.

Žadatelé o dotaci a hlavní cílové skupiny

 • školní právnické osoby
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působív oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • církve
 • církevní organizace
 • OSS
 • POOSS
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsanévRejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)
 • děti od 2 let v předškolním vzdělávání
 • rodiče
 • žáci
 • studenti
 • osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pedagogičtí pracovníci
 • nepedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ a SŠ/VOŠ
 • zaměstnanci školských poradenských zařízení
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo

  asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

 • dospělí v dalším vzdělávání
 • národnostní skupiny (zejména Romové)
 • osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením
 • poskytovatelé zdravotních, sociálních a zdravotně-sociálních služeb
 • osoby pečující o nemocné či zdravotně postižené osoby

Podpořené aktivity

Mateřské školy

 • zajištění dostatečných kapacit v MŠ
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ
 • zajištění kapacit MŠ s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí MŠ, zajištění bezbariérovosti)

Základní školy

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi
 • zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny)
 • zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety)
 • vybudování vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

 • deinstitucionalizace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby s mentálním postižením

Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví

 • revitalizace památek,
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování
 • evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software
 • ochrana a zabezpečení památek

Primární péče

 • vznik a modernizace sítě urgentních příjmů, včetně podpory lékařské pohotovostní služby

Podpora ochrany veřejného zdraví

 • rozvoj kapacit zdravotních ústavů, krajských hygienických stanic a klinik infekčních onemocnění, včetně podpory rozvoje odběrových míst a laboratoří (infrastruktura a přístrojové vybavení)

Střední a vyšší odborné školy, konzervatoře

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi
 • vybudování vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při SŠ, SŠ/VOŠ a konzervatořích vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit
 • zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety)
 • zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny)

Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení​

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení

Sociální bydlení

 • pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení
 
 
 
 
 
 

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu)
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras
 • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center

Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb

 • integrovaná onkologická, perinatologická a gerontologická péče ve všeobecných nemocnicích (přístrojové vybavení);
 • psychiatrická péče (výstavba, modernizace a rekonstrukce zařízení pro poskytování komunitní péče v rámci deinstitucionalizace a psychiatrických oddělení ve všeobecných a psychiatrických nemocnicích);
 • následná a dlouhodobá péče včetně péče paliativní a hospicové (infrastruktura, vybavení poskytovatelů domácí péče, vybudování kontaktních, poradenských a koordinačních míst paliativní a hospicové péče, modernizace a rekonstrukcelůžkových oddělení poskytujících následnou a dlouhodobou péči, zázemí a materiální vybavení mobilních hospicových a paliativních týmů, modernizace lůžkových hospiců a paliativních jednotek ve všeobecných nemocnicích)

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Etiam in massa scelerisque risus

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?