Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé (2)

Zabýváte-li se komunitní prací či máte registrovanou sociální službu a navrhnete komplexní řešení, jak podpořit rodičovské kompetence, děti se zvýšenými potřebami, děti a mladé lidí procházející změnou péče  či náhradní rodinnou péči, pomůžeme Vám na to získat až 95 % dotaci.

Termín podání žádosti o dotaci

19. 4. 2024 - 28. 8. 2024

Výše dotace

1 - 10 mil. Kč

Míra podpory

95 %

Cíl výzvy

Výzva významně přispěje ke zvýšení kapacity a dostupnosti služeb pro ohrožené rodiny, děti a mladé dospělé, k rozšíření využívání komunitních služeb v ambulantní a terénní formě, jež mohou částečně vzniknout transformací pobytových služeb.

Základní parametry výzvy

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 19. 4. 2024
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 28. 8. 2024
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2028
 • Alokace výzvy: 350 mil. Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč 
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 10 mil. Kč 
 • Druh výzvy: kolová
 • Územní dimenze: celá ČR, EU, vč. Hl.m.Prahy
 • Míra podpory: 95 % schválených způsobilých nákladů

Závazné podmínky pro žadatele

Povinně budou popsány principy přístupů a služeb, mimojiné:

 • Multidisciplinární spolupráce – sociální služby, školy, sociální práce obcí, alternativní služby (dobrovolníci atd.); propojování aktérů a služeb na místníúrovni, síťování služeb
 • Podpora dítěte, mladého člověka nebo rodiny v přirozeném prostředí
 • Participace dítěte a jeho rodiny, mladého dospělého
 • Včasná identifikace možného ohrožení dítěte nebo rodiny
 • Fokus na prevenci vzniku a rozvoje ohrožení dítěte a rodiny
 • Plánování služeb založené na hodnocení potřeb CS
 • Doklad od krajského úřadu o potřebnosti služby (jen pokud se sociální služba rozšiřuje nebo zavádění nové služby); pokud zasáhnou více krajů, tak doklad od všech krajů
 •  V rámci výzvy nelze kombinovat aktivity z oblasti I. a oblasti II.
 • Aktivity zaměřené na sociální služby, vč. celoživotního vzdělávání, jsou podpořené pouze žadatelům s registrací sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

Podporované aktivity

Aktivity jsou podpořeny ve 2 oblastech. Důraz je kladen na komplexnost navrženého řešení:

       I. Podpora dětí, mladých lidí a rodin službami komunitního charakteru 

 • Podpora rodin pečujících o dítě/děti se zvýšenými potřebami
 • Podpora rodin, jimž hrozí odebrání dětí nebo jejichž děti byly umístěny do náhradní péče
 • Podpora dětí a mladých lidí procházejících změnou péče nebo osamostatněním
 • Posilování rodičovských kompetencí - cílená podpora rodičů včetně budoucích rodičů
 • Edukace pracovníků a dobrovolníků (kurzy, odborné stáže, odborné konzultace, supervize apod.) související s realizací klíčových aktivit

  II. Podpora náhradní rodinné péče (NRP)
 • Cílené kampaně a pobídky pro náhradní rodiny
 • Programy zvyšování informovanosti potenciálních náhradních rodičů
 • Podpora aktivní práce se zájemci a žadateli o NRP na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP)
 • Služby pro osvojitele
 • Podpora pěstounů a dětí v pěstounské péči nad rámec dohod o výkonu pěstounské péče
 • Mapování potřeb dětí
 • Nastavení spolupráce zapojených aktérů s krajským úřadem
 • Podpora obecních úřadů ORP s cílem zkvalitnění jejich práce
 • Posílení kompetencí pracovníků OSPOD v oblasti NRP
 • Programy na podpůrné role NRP ve vztahu k vlastní rodině dítěte
 • Spolupráce s krajským úřadem, propojování OSPOD dítěte a ORP žadatelů
 • Vzdělávání pracovníků OSPOD a pověřených organizací
 • Vymezení rolí a kompetencí všech aktérů
 • Osvěta a cílené kampaně na změnu povědomí a postojů CS
 • Podpora nástrojů sociální práce pro spolupráci NNO a orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
 • Evaluace projektu
 • Aktivní vyhledávání zájemcl o NRP

Cílová skupina

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Zaměstnanci veřejné správy věnující se sociální, rodinné nebo zdrav. problematice 
 • Školy a školská zařízení
 • Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci
 • Žadatelé o náhradní rodinnou péči
 • Osoby ohrožené umístěním nebo umístěné v institucionálních zařízeních
 • Osoby vyrůstající v náhradní rodinné péči
 • Náhradní rodiče
 • Dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace
 • Veřejnost

Oprávnění žadatelé:

 • NNO (spolky, OPS, ústavy, církevní organizace, nadace a nadační fondy) 
 • Městské části hlavního města Prahy
 • Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy
 • Jiné právnické osoby zřizované Hl.m.Prahou, osoby s podílem 100 % územněsprávních celků či se 100 % podílem obce
 • Kraje a obce
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
 • Dobrovolné svazky obcí a společenství obcí
 •  Poskytovatelé soc. služeb zapsaní v registru dle zákona č. 108/2006 Sb.
V rámci výzvy je možné partnerství s finančním i bez finančního příspěvku

Způsobilé náklady

Přímé a nepřímé výdaje

 • přímé bezprostředně související náklady s aktivitami
 • nepřímé náklady s paušální sazbou 40 %

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?