Podpora stávajících dětských skupin

Provozujete dětskou skupinu a trápí vás nutnost splnění nových splnění nových legislativních požadavků? Nová dotace Národního plánu obnovy vám uhradí 100 % nákladů s tím spojených. A případně pomůže navýšit kapacitu skupiny.

Termín podání žádosti o dotaci

15.11.2023 - 19.1.2024

Výše dotace

250 tis. až 3 mil. Kč

Míra podpory

100 %

Cíl výzvy

Cílem výzvy je podpořit stabilní a dlouhodobé fungování stávajících DS formou podpory splnění nových požadavků, které na jejich poskytovatele klade novelizovaná Vyhláška č. 23/2008 Sb. v návaznosti na novelizaci zákona č. 247/2014 Sb.

Základní parametry výzvy

 • Příjem žádostí: 15.11.2023 – 19.1.2024 ve 12:00 hod.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: 30.6.2025
 • Druh výzvy: jednokolová průběžná
 • Alokace výzvy: 200 mil. Kč
 • Míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů
 • Minimální způsobilé výdaje: 250 tis. Kč vč. DPH (v případě plátce DPH, který má nárok na odpočet, je limit bez DPH)
 • Maximální způsobilé výdaje: 3 mil. Kč vč. DPH (v případě plátce DPH, který má nárok na odpočet, je limit bez DPH)
 • Režim financování: ex ante (záloha 70 %, po ukončení projektu 30 %) /ex post
 • Místo realizace: území ČR, včetně hl. m. Prahy
 • Udržitelnost projektu: 5 let 

Podporované aktivity

 • stavební úpravy stávajícího objektu či zázemí DS (vč. vybavení) tak, aby prostory splňovaly kritéria současné novely zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v DS a o změně souvisejících zákonů (resp. novelizované Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb platné k 1. 8. 2023), 
 • navýšení kapacity stávající DS, vč. úprav nezastavěných venkovních ploch (vč. exteriérového vybavení) určených pro pobyt a hry dětí dle požadavků ze zákona č. 247/2014 Sb. 

Způsobilé výdaje

V rámci předložené výzvy je možné hradit tyto kategorie nákladů:

Pro aktivitu č. 1: 

 • investiční a příp. i neinvestiční náklady na stavební úpravy stávajícího objektu či zázemí DS (vč. interiérového vybavení) tak, aby prostory splňovaly požadavky novelizované Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Pro aktivitu č. 2: 

 • investiční náklady na činnosti související s navýšením stávající kapacity DS,
 • neinvestiční náklady na interiérové vybavení na každé nově vytvořené místo v DS, příp. také exteriérové vybavení.
Mezi způsobilé výdaje spadají také dokumentace, analýzy a služby bezprostředně související s realizací projektu. Žadatel rozdělí jednotlivé položky rozpočtu v projektové žádosti tak, aby dodržel výše uvedené členění pro každou zvolenou aktivitu, tj. seskupí potřebné položky a jejich jednotlivé náklady (s uvedením specifikace hlavních a vedlejších) do jedné, příp. obou stanovených aktivit. Souhrn těchto cen, jež jsou věcně a logicky přiřazeny k dané aktivitě, bude tvořit požadovanou jednorázovou částku za danou aktivitu.

Časová způsobilost způsobilých výdajů:

 • počátek časové způsobilosti výdaje pro úspěšně stavebně přizpůsobené objekty dle zákona č. 247/2014 Sb. (musí se jednat o projekty, u nichž dosud nedošlo k zápisu navýšené kapacity do Evidence DS) k datu podání žádosti o podporu:
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění na účetním dokladu a vznik výdaje, tj. úhrada po 1. 1. 2023,
 • smlouva s dodavatelem musí být uzavřena po 1. 1. 2023,
 • počátek časové způsobilosti výdaje pro neukončené stavební projekty k datu podání žádosti o podporu:
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění na účetním dokladu a vznik výdaje, tj. úhrada po 1. 1. 2023,
 • smlouva s dodavatelem může být uzavřena před 1. 1. 2023,
 • na DS, která je součástí předkládaného projektu NPO, nesmí mít žadatel veden aktivní projekt realizovaný z jiných dotačních titulů (OPZ+, IROP, NPO apod.), který by byl zaměřený na podporu vybudování DS od data způsobilosti výajů.

Cílové skupiny

Rodiče dětí předškolního věku.

Oprávněný žadatel

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „obec“), 
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
 • Příspěvková organizace hlavního města Prahy, městské části hl. města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
 • Veřejnoprávní VŠ dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 
 • Ústavy Akademie věd
 • Veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí, 
 • Spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
 • Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, 
 • Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, 
 • Nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

a dále jsou oprávněnými žadateli následující subjekty, které provozují dětskou skupinu pro své zaměstnance, nebo pro zaměstnance partnera (pozn. partner musí spadat do některého z následujících subjektů): 

 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 
 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „obec“), 
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
 • Příspěvková organizace hlavního města Prahy, městské části hl. města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
 • Veřejnoprávní VŠ dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 
 • Ústavy Akademie věd 
 • Veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí. 

Indikátory

Indikátory, pro které jsou stanoveny cílové hodnoty jako závazek příjemce:

 • 00051 Počet nově vytvořených míst v dětských skupinách 
 • 01154 Počet zrekonstruovaných stávajících předškolních zařízení 

Indikátor „Počet nově vytvořených míst v DS“ je závazný pouze v případě, že součástí předkládaného projektu bude navýšení kapacity dotčené DS. Indikátor Počet zrekonstruovaných stávajících předškolních zařízení bude odpovídat počtu DS, jejichž úpravy budou předmětem předkládaného projektu.

 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?