Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Národní plán obnovy, který má oživit ČR a zvýšit její odolnost, počítá i se sociálními službami.

Plánovaný příjem žádostí

od 20.5.2022

Ukončení realizace projektu

Nejpozději do 31.8.2025

Míra podpory

100 %

Způsobilí žadatelé

 • Kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část
 • Dobrovolný svazek obcí
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje)
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl
 • Organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace (dále jen PO OSS)
 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí
 • Nadace a nadační fondy. zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové a podnikatelské plochy

Základní podmínky pro získání dotace

 • Nákup nemovitostí včetně pozemků
 • Výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby.

*Aktivity musí být zaměřené na energetickou účinnost, která v průměru dosáhnou alespoň 30% úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů. Výjimku z neplnění 30% úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů je možno uplatnit u památkově chráněných budov

Hlavní způsobilé výdaje

 • výstavby, přístavby, nástavby nových budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb, či jejich zázemí (včetně vývařoven)
 • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb
 • vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb ve vazbě na základní činnosti sociálních služeb
 • administrativní zázemí/kanceláře včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby
 • zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky) 
 • výdaje vázané na energetické úspory
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby
 • nákup pozemku (celého nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové stavby, která bude sloužit poskytování sociálních služeb
 • nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit poskytování sociálních služeb, včetně pozemku, jehož je součástí, a která bude v rámci projektu zrekonstruována tak, aby dosáhla parametrů daných
  relevantními kritérii přijatelnosti
 • nákup stavby určené k odstranění; nákup stavby určené k odstranění nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází demolici jako předpokladu nové stavby a výstavbě stavby, která je hlavním způsobilým
  výdajem projektu
 • demolice jako předpoklad nové stavby; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu

Vedlejší způsobilé výdaje

 • pořízení vybavení pro zajištění provozu
 • kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem
 • zdravotnické prostředky pro sociální služby
 • pořízení asistenčních a asistivních technologií
 • systémy protipožární ochrany
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu
 • projektová dokumentace
 • související výdaje
 • zabezpečení výstavby (pořízení služeb)
 • povinná publicita
 • nemovitostí včetně pozemků
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů

Další podmínky dotace

Žadatelé musí dále poskytovat minimálně jednu z níže uvedených služeb

 • Osobní asistence (pouze na území hl. m. Prahy)
 • Pečovatelská služba (pouze na území hl. m. Prahy)
 • Odlehčovací služby (celá ČR, mimo hl. m. Prahu) pouze v pobytové formě; v celkovém rozsahu pouze na území hl. m. Prahy
 • Centra denních služeb (pouze na území hl. m. Prahy)
 • Denní stacionáře v případě, že jsou součástí objektu, kde je poskytována pobytová služba (platí pro území ČR mimo Prahu. Pokud v objektu, kde je umístěn denní stacionář, není poskytována i pobytová služba, pak platí pouze na území hl. m. Prahy)
 • Týdenní stacionáře
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení vybavení pro zajištění provozu

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?