Snižování energetické náročnosti a podpora obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů je jednou z hlavních priorit pro další období napříč všemi operačními programy. Ne jinak je tomu i v případě Operačního programu Životní prostředí, který se zaměřuje na snižování energetické náročnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie primárně u veřejných budov.  Pro dosažení tohoto cíle je na letošní rok naplánováno hned několik dotačních výzev. Jejich start je avizován již na červenec letošního roku.

Plánované vyhlášení výzev

červenec 2022

Cílové územi

celá ČR mimo Hl. m. Prahu

Míra podpory

40 - 70 %

V rámci jedné z těchto výzev bude dotační podpora směřovat do projektů zaměřených na energetické úspory technologických zařízení veřejných budov, které jsou právě na spotřebu elektrické energie náročné. V praxi tak dotace podpoří výměny starých a energeticky náročných zařízení a spotřebičů v gastroprovzech, prádelnách a dalších podobných zařízeních. Tato podpora je jedinečnou příležitostí např. pro školy a sociální nebo zdravotnická zařízení získat finanční prostředky na rekonstrukci a vybavení zastaralých provozů, což přinese hned dvojí pozitivní efekt, jednak v podobě zavedení moderního vybavení a také snížení energetické náročnosti a souvisejících nákladů do budoucna.

Tento záměr je dále možné kombinovat s využitím moderních obnovitelných zdrojů energie, jako jsou fotovolatické a solárně termické systémy nebo teplená čerpadla či kotle na biomasu. Právě pořízení těchto technologií bude v rámci OPŽP rovněž podpořeno samostatnou dotační výzvou.

Významnou finanční podporu bude možné získat i pro výstavbu nových veřejných budov, které budou realizovány ve vysokém či pasivním energetickém standardu, případně půjde dokonce o plusové (nulové) budovy. Při výstavbě budou navíc preferovány (a bonifikovány) budovy s tzv. zelenými střechami a technologiemi pro akumulaci, úpravu a rozvod srážkových vod. Výše dotace může dosáhnout až 140 mil. Kč při 70% míře podpory v případě výstavby plusových budov. Pro budovy v pasivním energetickém standardu je výše dotace až 120 mil. Kč při 50% míře podpory, resp. 100 mil. Kč při 40% míře podpory v případě budov s vysokým energetickým standardem.

Podporované aktivity

 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů, prádelen a dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře
 • Výstavba nových budov ve
  • Vysokém energetickém standardu
  • Pasivním energetickém standardu
  • Plusovém (nulovém) standardu
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelné čerpadlo
  • kotel na biomasu
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE
 • Instalace solárně – termických systémů
 • Instalace fotovoltaických systémů
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustav

Oprávnění žadatelé

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Způsobilé výdaje (v závislosti na cíli projektu)

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti/zvýšením energetické účinnosti gastro provozů, provozů prádelen a dalších technologických zařízení ve veřejných budovách nebo infrastruktuře
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov ve vysokém či pasivním energetickém standardu nebo s výstavbou tzv. plusových budov
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací fotovoltaického systému či solárně termického systému
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající tepelném čerpadlo, kotel na biomasu nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající OZE
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí či náhradě stávajícího OZE za OZE
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zelená infrastruktura

Veřejná zeleň z dotace Uvažujete o investicích do revitalizace veřejných prostranství a jejich ozelenění? Tři výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podpoří ve všech regionech

Digitální podnik – Technologie 4.0

Digitalizace podniku – Technologie 4.0 Potřebuje váš malý nebo střední podnik pomoct s datovou integrací, robotizací, zavedením systémů řízení údržby nebo třeba kybernetickou bezpečností? Termín

Podpora stávajících dětských skupin​

Podpora stávajících dětských skupin Provozujete dětskou skupinu a trápí vás nutnost splnění nových splnění nových legislativních požadavků? Nová dotace Národního plánu obnovy vám uhradí 100

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?