Sociální inovace pro budoucnost

Máte neotřelé nápady, jak řešit sociální problémy a jejich příčiny, a potřebujete na jejich realizaci finance? Nebo hledáte nové způsoby, jak sociálním problémům předcházet? Pomůže vám dotace Sociální inovace pro budoucnost z OPZ+.

Termín podání žádosti o dotaci

13.10.2023 – 31.12.2026

Výše dotace

300 tis. až 3,5 mil. Kč

Míra podpory

95100 %

Cíl výzvy

Výzva je zaměřena na předcházení růstu sociálních problémů a odstraňování jejich klíčových příčin, a to i těch, které zatím jako silně problematické nevnímáme. Hlavním cílem jsou tedy realizátoři, kteří mají nové nápady a ambici změnit aktuální (nefunkční) status quo. Nebo chtějí přijít na nápady nové, a potřebují je víc prozkoumat, rozvést, vyzkoušet a ověřit.

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádosti: 13.10.2023 – 31.12.2026
 • Deadline pro ukončení projektu: Květen 2028
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 108 Mil. Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 CZK 
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 500 000 CZK

Oprávněný žadatel

 • Organizační složky státu
 • Kraje 
 • Obce 
 • Příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi
 • Nestátní neziskové organizace 
 • Osoby samostatně výdělečně činné 
 • Poskytovatelé sociálních služeb 
 • Veřejné výzkumné instituce 
 • Školy a školská zařízení 
 • Vysoké školy 
 • Obchodní korporace
 • Profesní a podnikatelská sdružení
 • Zaměstnavatelé

Podporované aktivity

 • Zjišťování potřeb a prohlubování znalostí o problému, stávající situaci a jeho možném budoucím vývoji
 • Tvorba a testování možných řešení problému
 • Navázání spolupráce a spolutvorba se všemi důležitými aktéry
 • Reflexe možných budoucností (spekulativní / tranzitivní design)
 • Vyhodnocování
 • Prohlubování znalostí věcných témat a používaných metod

Aktivity č. 1, 2 a 3 jsou povinné pro všechny podpořené projekty ve výzvě, ostatní aktivity je možné do žádosti zařadit v návaznosti na povahu projektu.

Způsobilé výdaje

Hlavními způsobilými výdaji jsou osobní náklady:

 • Manažer projektu
 • Odborný pracovník (projektový asistent, koordinátor cílové skupiny)
 • Odborný garant (interní expert, gestor)
 • Odborný konzultant (poradce; expert; specialista, designer, průvodce změnou apod.), nebo metodik
 • Právník
 • Výzkumný pracovník (poradce; expert; specialista)
 • Lektor (školitel)
 • Evaluátor
 • Pracovníci v přímé práci s cílovou skupinou (např. sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci zdravotních služeb)
 • Technický specialista (jiné technické profese nezbytné pro pilotování inovace)
 • Peer konzultant, osoba s uživatelskou zkušeností

Vedlejšími způsobilými výdaji jsou: Paušál 40 % z osobních nákladů.

Výše dotace

 • Organizační složky státu a obdobné organizace 100 %.
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost 100 %.
 • Všechny ostatní subjekty 95 %.

Každá předložená žádost o podporu musí reagovat na některé z těchto témat:

Zvyšující se výskyt duševních onemocnění

 • Základní principy, které by se měly uplatňovat při budoucím hledání řešení v oblasti duševního zdraví jsou: osvěta a snižování stigmatu, včasný záchyt onemocnění a navazující intervence, holistický přístup reflektující provázanost duševního zdraví s dalšími aspekty života jednotlivce, důraz na poskytování péče v přirozeném prostředí při respektu k individuálním potřebám, péče orientovaná na úzdravu (recovery-oriented approach) a také důraz na prevenci a další možnosti řešení

Růst pocitu nejistoty, ztráta solidarity a stárnutí populace

 • Nízké příjmy a nejistota na trhu práce
 • Majetková polarizace, bydlení
 • Rostoucí náklady na život a jejich disproporční dopady a další problémy

Posilování důvěry ve společnosti

 • nízká mezilidská důvěra souběh krizí a rozbíhající se zkušenosti různých skupin

Zvyšování sociálního kapitálu

 • tvorba mezilidských vztahů a sítí vzájemné pomoci

Snižování osamělosti

 • Psychologická léčba
 • Řešení maladaptivního sociálního poznávání
 • Nácvik sociálních a emočních dovedností
 • Intervence sociální podpory a zlepšení kontaktů

Snižování předsudků ve společnosti

 • Způsob, jakým se lidé navzájem kategorizují, stereotypy a očekávání, která s těmito kategoriemi spojují.
 • Míra, do jaké vnímají skupiny jako skupiny s protichůdnými a vzájemně závislými hodnotami a cíli.
 • Ochota zapojit se do sociálních kontaktů a navazovat vzájemné vztahy.
 • Emoce, které pociťují vůči své vlastní skupině a jiným skupinám.
 • Normy a sociální tlaky, které ovlivňují jejich chování.
 • Zkvalitňování veřejných služeb, aby odpovídaly potřebám občanů
 • Posilovat sociální soudržnost komunity
 • Podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin
 • Podpora neformální péče a pečujících osob
 • Akreditované vzdělávání sociálních pracovníků
 • Pilotní vzdělávání pečujících

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?