Sociální začleňování s operačním programem Zaměstnanost plus

Operační program Zaměstnanost plus si klade za cíl řešit problémy a potřeby ČR v oblasti trhu práce, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou.

Níže naleznete konkrétní výzvy, které Vás, věříme, zaujmou.

Alokace

18,611 mld. Kč

Cílové územi

v rámci celé ČR

Žadatelé

PO reg. v ČR

Priorita Sociální začleňování OPZ+ se zaměřuje zejména na řešení těchto problémů:

a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče 

jedná se o integraci marginalizovaných komunit, jako jsou Romové

 

 

Čekají Vás konkrétně tyto výzvy:

Aktivní začleňování

Podpora sociálního bydlení

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: červen 2022

Plán příjmu žádostí: červen 2022 – květen 2023 (průběžná výzva)

Alokace: 500 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: NNO, obce, městské části hl.m. Prahy; hl.m. Praha; organizace zřizované obcemi/kraji/MČ, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb

Specifický cíl:

Podporované aktivity:

Cílová skupina:

Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

Podpora zabydlování a podpora bydlení; Podpora integrovaného řešení – Kontaktní místo pro bydlení, Sociální realitní agentura/garantované bydlení, Posílení prevence ztráty bydlení, Podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, case managementu, vytváření podpůrných sítí služeb, Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo širším území, Přechod do bydlení při odchodech z institucí, Nástroje pro podporu sousedského soužití, Prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení, Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších participativních forem podpory bydlení

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, Veřejnost

Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: srpen 2022

Plán příjmu žádostí: srpen 2022 – prosinec 2023  (průběžná výzva)

Alokace: 900 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: NNO, sociální družstva, obce, městské části hl.m. Prahy; organizace zřizované obcemi/kraji/MČ, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé zdravotních služeb

Specifický cíl:

Podporované aktivity:

Cílová skupina:

Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

Podpora komunitní práce, Podpora sociálních služeb včetně podpory ohrožených rodin, Podpora prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku, Podpora řešení dluhové problematiky, Podpora zaměstnatelnosti osob, Podpora prevence zdraví, Podpora participativních metod práce s cílovou skupinou, Podpora programů zaměřených na boj s diskriminací.

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené; Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách; Národnostní menšiny, Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané; Osoby s jiným znevýhodněním na trhu práce; Osoby ohrožené předlužeností; Osoby ohrožené závislostmi; Osoby se ztíženým přístupem ke zdravotní péči z důvodu sociálního vyloučení; Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování; Veřejnost

Podpora sociálního podnikání

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: září 2022

Plán příjmu žádostí: září 2022 – říjen 2023  (průběžná výzva)

Alokace: 350 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: obchodní korporace, osoby samostatně výdělečně činné, NNO, sociální podnik

Specifický cíl:

Podporované aktivity:

Cílová skupina:

Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

Vznik nového sociálního podniku; Rozvoj podnikatelských aktivit již existujícího sociálního podniku.

Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané; Osoby se zdravotním postižením; Osoby s duševním onemocněním; Osoby v nebo po výkonu trestu; Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; Neformální pečující; Osoby pečující o malé děti; Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení; Osoby ve věku 55 a více let; Osoby ohrožené závislostmi; Migranti a azylanti; Zaměstnavatelé; Zaměstnanci sociálních podniků.

Předčasné odchody ze vzdělávání

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: 6.10.2022

Plán příjmu žádostí: 6.10.2022 – 29.9.2023 (průběžná výzva)

Alokace: 300 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: NNO, poskytovatelé sociálních služeb, obce, organizace zřizované kraji/obcemi, dobrovolné svazky obcí

Specifický cíl:

Podporované aktivity:

Cílová skupina:

Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

Výzva je zaměřena na podporu prevence a řešení předčasných odchodů žáků ze vzdělávání prostřednictvím multidisciplinárního přístupu směřující ke zvýšení školní úspěšnosti dětí a mládeže ohrožené školním neúspěchem a ke zvýšení jejich šancí na uplatnění se na trhu práce se specifickým důrazem na děti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí v daném regionu. Zavedení multidisciplinárního přístupu směřujícímu ke zvýšení školní úspěšnosti dětí a mládeže ohrožené školním neúspěchem a ke zvýšení jejich šancí na uplatnění se na trhu práce a nastavení efektivního a účinného systému podpory rodin zaměřeného na identifikaci a redukci problému předčasných odchodů ze vzdělávání a souvisejícího snížení jejich dopadů na rodinu se specifickým důrazem na děti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí v daném regionu.

Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci; Náhradní rodiče; Osoby vyrůstající v náhradní rodinné péči; Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování; Veřejnost; apod.

Integrované územní investice - sociální začleňování

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: 17.10.2022

Plán příjmu žádostí: 17.10.2022 – 5.5.2023 (průběžná výzva)

Alokace: 127 400 000,00 CZK

Příjemci výzvy: NNO, obce, organizace zřizované obcí/krajem, poskytovatelé sociálních služeb, dobrovolné svazky obcí bude upřesněno v návaznosti na schválené projektové záměry

Specifický cíl:

Podporované aktivity:

Cílová skupina:

Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

bude upřesněno v návaznosti na schválené projektové záměry s vazbou na integrované strategie ITI

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené; Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování – bude upřesněno v návaznosti na schválené projektové záměry

Podpora sociálního začleňování cílových skupin

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: 7.12.2022

Plán příjmu žádostí: 7.12.2022 – 8.3.2023 (kolová výzva)

Alokace: 100 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: NNO, městské části hl.m. Prahy; organizace zřizované obcemi/kraji/hl.m. Prahou/MČ, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb, apod.

Specifický cíl:

Podporované aktivity:

Cílová skupina:

Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

zaměření výzvy – programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách a nelátkových závislostech; programy pro osoby ve a po výkonu trestu, programy na podporu integrace imigrantů a cizinců; programy pro oběti násilí a pomoc násilným osobám – aktivity pro CS budou upřesněny při tvorbě výzvy

migranti a azylanti, cizinci, osoby ohrožené násilím, osoby ve nebo po výkonu trestu, osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení, osoby ohrožené závislostmi, poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, apod. (bude upřesněno)

Přístup ke službám

Podpora pečujících osob a sdílené péče

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: srpen 2022

Plán příjmu žádostí: srpen 2022 – listopad 2022  (kolová výzva)

Alokace: 200 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: NNO, obce, městské části hl.m.Prahy; organizace zřizované obcemi/kraji/hlmm.Prahou/MČ, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb

Specifický cíl:

Podporované aktivity:

Cílová skupina:

Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé zdravotní péče

Podpora pečujících osob; Podpora sdílené péče a inovativních forem sdílené péče; Aktivity zaměřené na neformální a sdílenou péči na úrovni obcí

Neformální pečující; Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování; Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb; Pracovníci ve zdravotních službách; Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice; Dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace; Osoby se zdravotním postižením; Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci; Veřejnost

Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: 24.8.2022 

Plán příjmu žádostí: 24.8.2022 – 8.12.2023 (průběžná výzva)

Alokace: 450 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: NNO, poskytovatelé sociálních služeb, obce, městské části hl.m.Prahy, organizace zřizované obcemi/MČ/hl.m.Prahou, dobrovolné svazky obcí

Specifický cíl:

Podporované aktivity:

Cílová skupina:

Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé zdravotní péče

Podpora služeb komunitního charakteru pro ohrožené děti a rodiny; Podpora služeb prevence odebrání dítěte z rodiny a včasné identifikace ohroženého dítěte, podpora multidisciplinární spolupráce v dané oblasti a území; Definice a plánování služeb pro děti a rodiny na místní úrovni, rozvoj sociální práce na obci na podporu rodin a dětí s cílem udržení dítěte v rodinném prostředí; Rozvoj náhradní rodinné péče na úrovni obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů; Přímá práce s rodinami s dětmi umístěnými mimo rodinu; Podpora aktivit směřující k podpoře mladých dospělých odcházejících z ústavní péče a náhradní rodinné péče při vstupu do samostatného života

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování; Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice; Školy a školská zařízení; Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci; Žadatelé o náhradní rodinnou péči; Osoby ohrožené umístěním nebo umístěné v institucionálních zařízeních; Osoby vyrůstající v náhradní rodinné péči; Náhradní rodiče; Dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace; Veřejnost

Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: 30.10.2022

Plán příjmu žádostí: 30.10.2022 – 6.1.2023 (kolová výzva)

Alokace: 150 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: NNO, obce, městské části hl.m.Prahy; organizace zřizované obcemi/kraji/hlmm.Prahou/MČ, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb

Specifický cíl:

Podporované aktivity:

Cílová skupina:

Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé zdravotní péče

Cílem výzvy je podpora nastavování programů či modelových přístupů a podpora při vytváření či zavádění nových efektivních řešení do poskytování služeb podporujících sociální začleňování (např. v oblasti registrovaných sociálních služeb, služeb pro ohrožené děti a rodiny, oblasti sociálního bydlení), které povedou ke zkvalitnění těchto služeb s pozitivním dopadem na jejich klienty – Aktivity podporující změnu, která má přímý dopad na uživatele služby; Aktivity podporující nastavení programů a modelových postupů jako standardních nástrojů ve službách

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené; Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování; Sociální pracovníci; Pracovníci v sociálních službách; Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice; Školy a školská zařízení; Dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace; Veřejnost

Transformace pobytových sociálních služeb

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: 25.10.2022

Plán příjmu žádostí: 25.10.2022 – 10.2.2025 (průběžná výzva)

Alokace: 250 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: NNO, obce, městské části hl.m. Prahy, poskytovatelé sociálních služeb

Specifický cíl:

Podporované aktivity:

Cílová skupina:

Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé zdravotní péče

Podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče a tvorba transformačního plánu či jeho aktualizace; Podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu zařízení; Podpora registrované sociální služby, která je zapojena do transformačního procesu

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování; Sociální pracovníci; Pracovníci v sociálních službách, Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice; Osoby se zdravotním postižením; Veřejnost

Budování kapacit a profesionalizace NNO

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: 7.11.2022

Plán příjmu žádostí: 7.11.2022 – 7.2.2023 (kolová výzva)

Alokace: 100 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: NNO (střešní)

Specifický cíl:

Podporované aktivity:

Cílová skupina:

Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé zdravotní péče

Podpora rozvoje profesionálního fungování střešních NNO – zj. Podpora efektivního řízení střešní organizace; Posílení personální politiky střešní organizace a její profesionalizace; Podpora získávání znalostí a zkušeností o efektivním řízení střešní organizace; Podpora členským organizacím; Podpora transparentnosti střešní organizace; Podpora udržitelnosti vícezdrojového financování; Podpora efektivní komunikace střešní organizace, podpora osvěty a rozvoje v daném oboru činnosti

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování; Dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

Začleňování Romů

Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: 2.12.2022

Plán příjmu žádostí: 2.12.2022 – 3.3.2023 (kolová výzva)

Alokace: 100 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: NNO

Specifický cíl:

Podporované aktivity:

Cílová skupina:

Prosazovat socioekonomickou integraci marginalizovaných komunit, jako jsou Romové

Podpora rozvoje a udržitelnosti organizací, zejména posílení jejich kompetentnosti, aby efektivně hájily zájmy romské menšiny – například strategické plánování organizace, finanční a projektový management, fundraising, strategie rozvoje zaměstnanců organizace, vytvoření komunikační strategie, síťování, sdílení zkušeností a posilování partnerství, sdvokační a watchdogové činnosti , zapojení do platforem, posílení metodické podpory a poradenství vůči členským organizacím v oboru činnosti zastřešující romské organizace

Příslušníci romské menšiny; Poskytovatelé služeb, kteří působí v oblasti sociálního začleňovaní a romské integrace nebo hájí zájmy romské menšiny; Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti sociálního začleňovaní a romské integrace nebo hájí zájmy romské menšiny

Podpora integrace romské menšiny

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: 14.12.2022

Plán příjmu žádostí: 14.12.2022 – 28.4.2023 (kolová výzva)

Alokace: 150 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: NNO, poskytovatelé sociálních služeb, obce, městské části hl.m. Prahy, příspěvkové organizace zřizované obcí/městskou částí, apod.

Specifický cíl:

Podporované aktivity:

Cílová skupina:

Prosazovat socioekonomickou integraci marginalizovaných komunit, jako jsou Romové

Podpora komunitní práce a komunitního organizování za účelem zvyšování občanských kompetencí Romů; Podpora služeb pro rodiny s dětmi předškolního a školního věku za účelem posílení jejich rodičovských kompetencí; Podpora činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti sledování projevů z nenávisti vůči Romům; apod. (aktivity budou upřesněny)

Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti sociálního začleňovaní a romské integrace nebo hájí zájmy romské menšiny; Příslušníci romské menšiny

Sociální inovace

Inkubační fáze vývoje řešení

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: 1.9.2023

Plán příjmu žádostí: 1.9.2023 – 3.12.2026 (průběžný výzva)

Alokace: 96 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: zatím nezveřejněno 

Specifický cíl:

Podporované aktivity:

Cílová skupina:

Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

zatím nezveřejněno

zatím nezveřejněno

Inkubační fáze šíření know-how

Základní parametry výzvy:

Plán vyhlášení výzvy: 10.6.2024

Plán příjmu žádostí: 10.6.2024 – 11.11.2024 (průběžná výzva)

Alokace: 20 000 000,00 CZK

Příjemci výzvy: zatím nezveřejněno

Specifický cíl:

Podporované aktivity:

Cílová skupina:

Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

zatím nezveřejněno

zatím nezveřejněno

Hledáte i jiné výzvy?

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?