Veřejná zeleň z dotace

Uvažujete o investicích do revitalizace veřejných prostranství a jejich ozelenění? Tři výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podpoří ve všech regionech včetně Prahy zelenou infrastrukturu měst a obcí.

Termín podání žádosti o dotaci

23. 1. 2024 - 10. 6. 2024

Výše dotace

5 - 100 mil.

Míra podpory

40 – 100 %

Cíl výzvy

Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění.

Základní parametry výzvy

 • Datum vyhlášení výzvy: 9. 3. 2023
 • Datum zahájení příjmu žádostí: 23. 1. 2024
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 10. 6. 2024
 • Nejzazší termín ukončení řešení projektu: PP1: 29.10. 2027
 • Alokace výzvy: EU – 1 880 824 359 Kč a státní rozpočet max. 331 910 181 Kč
 • Minimální výše způsob. výdajů: min. 5 milionů Kč; max 100 milionů Kč (výzva 65 nemá max. strop)
 • Režim financování: ex ante
 • Místo realizace:
  • 1) MMR (63) Obec na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje
  • 2) PR (64) Obec na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.
  • 3) VRR (65) Území hlavního města Prahy
 • Druh výzvy: jednokolová průběžná nesoutěžní

Způsobilé náklady

 • Způsobilé jsou zejména přímé realizační náklady: hlavní (90 %) a doprovodné (10 %)
 • Přímé výdaje – pořízení stavby formou výstavby, stavební úpravy, zemní práce a další investice ve vazbě na zelenou infrastrukturu a související opatření:
  • stavba veřejného prostranství (včetně ploch dopravní infrastruktury 7 ), stavební a zemní práce
  • demolice, sanace území a likvidace odpadu,
  • výsadba a úprava vegetace,
  • opěrné konstrukce (včetně pergol) a lanové systémy nezbytné pro růst popínavé zeleně (liány a vzpěrné rostliny
  • úprava či vznik vodních ploch, toků a břehů (včetně úprav nábřeží – přebudování nábřežních zdí, různé úrovňové stupně břehu, pobytové schodiště, promenáda, molo),/li>
  • umělé vodní prvky (např. kašny, fontány, pítka, mlhoviště), včetně napojení na technickou infrastrukturu aj.
 • Doprovodné přímé výdaje:
  • veřejná technická infrastruktura (sítě technické infrastruktury, mobiliář neobsahující solární prvky jako herní prvky, stojany na kola, lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení závislé na elektrické síti, mosty a lávky aj.)
  • daň z přidané hodnoty
 • Nepřímé náklady: paušální sazba 7 %
  • dokumentace žádosti o podporu (příprava a zpracování žádosti, poradenství, studie proveditelnosti, znalecké posudky, analýzy, zpracování zadávací dokumentace aj.)
  • projektová dokumentace (projekt. Dokumentace, odborné posudky, archeolog. průzkum, administrativní výdaje, dozor BOZP aj.)
  • režijní, provozní a jiné náklady
  • publicita projektu
  • jiné náklady

Cílové skupiny

Obyvatelé a návštěvníci měst a obcí

Oprávněný žadatel

 • Městské části v oblasti Prahy (mimo Hlavní město Praha)
 • Obce
 • Kraje
 • Církve a církevní organizace
 • Státní podniky
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Státní organizace       
 • Příspěvkové organizace státu

Podmínky podpory

 • Vhodný žadatel
 • Správný typ regionu
 • Splnění povinných příloh
 • Realistický rozpočet

Podporované aktivity

Ozelenění, biodiverzita a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí,
 • Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství
  • příklad: revitalizace náměstí na základě architektonické soutěže, tvorbu nebo rozšiřovaní zelených ploch, instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadbu stromů a další vegetace, umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely, solární prvky ve veřejném prostranství aj.
 • Revitalizace nevyužívaných ploch za účelem vzniku nového veřejného prostranství
  • příklad: revitalizace řešící úpravu ploch industriálních zón, brownfieldů, opuštěných kasáren v širším centru města na základě územní studie veřejného prostranství a diskuse s veřejností
 • Revitalizace území a vznik parku (propojení centra přes park do okolní krajiny, výsadba stromů a vegetace, vznik vodní plochy)

Definice zelené infrastruktury

 • „Plánovaný, převážně spojitý systém ploch a jiných prvků vegetačních, vodních a pro hospodaření s vodou, přírodního a polopřírodního charakteru, které svým cílovým stavem umožňují nebo významně podporují plnění široké škály ekosystémových služeb a funkcí; součástí zelené infrastruktury je také územní systém ekologické stability krajiny.
 • Zelenou infrastrukturou se rozumí jak zelená složka (například stromy), tak modrá složka (například vodní plochy). S ohledem na plnění ekosystémových služeb jsou na zelenou infrastrukturu zahrnuty i umělé prvky modré složky jako například zasakovací povrchy, umělé vodní prvky a úprava břehů.

Definice dopravní infrastruktury

 • Dopravní infrastruktura je podporována v přímých výdajích na hlavní část projektu maximálně v rozsahu
  40 % rozlohy veřejného prostranství.
 • Podmínkou je splnění specifických kritérií přijatelnosti (zejména propustnost povrchů).
 • Do způsobilých výdajů nepatří:
  • 1. investice do silnic I. třídy, II. třídy a III. Třídy,
  • 2. investice do tratí pro kolejová vozidla.
   • i) pozemní komunikace (včetně částí vymezených pro cyklisty)
   • ii) odstavné a parkovací plochy,
   • iii) zálivy zastávek,
   • iv) stání a točny pro vozidla veřejné hromadné dopravy, tramvajové pásy.
 • Do limitu dopravní infrastruktury se nezapočítávají:
 • a) nástupiště zastávek veřejné hromadné dopravy,
 • b) chodníky a samostatné komunikace pro pěší,
 • c) společné komunikace pro pěší a cyklisty a pozemní komunikace v případě, že se jedná o pěší zónu nebo obytnou zónu.

Definice genderové rovnosti

 • Při plánování se zohledňuje hledisko genderové rovnosti reflektující otázku bezpečí ve veřejných prostranstvích, které je úzce provázáno se specifickými potřebami žen a mužů. 
 • Při plánování infrastruktury je nezbytné se vyhnout potenciálně nebezpečným místům, jako jsou podchody, tunely, temná zákoutí a nepřehledná místa.
 • Žadatel plnění zohlednění hlediska genderové rovnosti popíše ve studii proveditelnosti.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?