Zlepšení energetické účinnosti s Modernizačním fondem

Cílem Modernizačního fondu je podpořit investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti.

Podpořeny budou projekty, které pomůžou splnit cíle pro snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Níže naleznete konkrétní programy a výzvy, které Vás, věříme, zaujmou. 

Plán vyhlášení výzev

červenec 2022

Cílové územi

v rámci celé ČR

Alokace

150 mld. Kč

Čekají Vás konkrétně tyto výzvy v uvedených programech:

Program HEAT - Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

Program podporuje využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.

Žadatelé: Vlastníci soustavy zásobování tepelnou energií, kteří disponují licencí na výrobu tepelné energie.

Zaměření podpory:

Modernizace zdroje a/ nebo k němu vztaženému vybudování či rekonstrukci rozvodu. 

Může zahrnovat zařízení pro akumulaci tepelné energie.

Podporované oblasti:

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na:

– obnovitelné zdroje energie

– energetické využití odpadu (komunální a průmyslový odpad, tuhá alternativní paliva, čistírenské kaly)

– zemní plyn

– elektrickou energii (elektrokotel)

– odpadní teplo (včetně využití vodíkových aplikací)

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů spalujících tuhá paliva).

Rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE).

V rámci projektů může být podpořeno také zavedení či vhodné rozšíření kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).

Plánovaná výzva: HEAT č. 1/2022 - Modernizace tepláren (SZTE)

Specifický cíl:

Podpořit přechod tepláren na čisté zdroje energie je hlavním cílem této dotační výzvy z programu HEAT. Podpora je poskytována na rekonstrukci či náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je podmínkou, že musí dojít ke změně palivové základny na čistý zdroj.

Příjem žádostí: 25.7.2022 – 30.6.2023

Alokace: 15 000 000 000 Kč
12 mld. Kč pro prioritní projekty
3 mld. Kč pro neprioritní projekty

Výše příspěvku:

Míra podpory 30–80 % v závislosti na typu projektu a jeho technologii nebo regionu, ve které se projekt realizuje.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Na co lze získat dotaci:

1.A PRIORITNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:

– Obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla(KVET)

– Zemní plyn a jiné přírodní a syntetické plyny, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET

– Energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou KVET

– Elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie

– Energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou KVET

1.B NEPRIORITNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:

– Obnovitelné zdroje energie bez vysokoúčinné KVET

– Zemní plyn a jiné přírodní a syntetické plyny, bez vysokoúčinné KVET

– Elektrickou energii bez využití obnovitelných zdrojů energie

– Energii odpadního tepla bez vysokoúčinné KVET

– Průmyslová tepelná čerpadla

Systémy jsou podporovány i v kombinaci

Žadatelé:

Vlastníci řešeného zdroje tepelné energie na SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, kteří disponují licencí na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licencí na rozvod tepelné energie

 

Vlastníci SZTE, kteří licencí nedisponují, ale infrastruktura je provozována subjektem s výše uvedenou licencí.

 

Vlastníci nového zdroje tepelné energie, pokud bude tepelný výkon z tohoto zdroje vyveden dostávající SZTE se souhlasem vlastníka stávající SZTE, za předpokladu, že budovaný nový zdroj nahradí alespoň část zdroje stávajícího. I v tomto případě platí, že infrastruktura bude provozována subjektem s výše uvedenou licencí.

Program RES+ - Nové obnovitelné zdroje v energetice

Program na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

Žadatelé: Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích a společenství pro obnovitelné zdroje.

Podporované oblasti:

Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:

– fotovoltaické elektrárny (FVE) 

– geotermální zdroje energie

Instalace nových nebo modernizace stávajících OZE a prvků aktivního energetického hospodářství:

– větrné elektrárny (VTE)

– malé vodní elektrárny (MVE).

Podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje).

Plánovaná výzva: RES+ č. 1/2022 - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Specifický cíl:

Na podporu výstavby malých FV elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) je zaměřena dotační výzva z Modernizačního fondu. Určena je stávajícím nebo budoucím držitelům licence propodnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

Příjem žádostí: 10.8.2022 – 15.3.2023

Alokace: 1 500 000 000 Kč

Výše příspěvku:

Max. 50 % z celkových výdajů projektu.

Realizace podpořených projektů:

nejpozději do 2 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Na co lze získat dotaci:

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně).

Podporovány jsou:

Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy

Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  1. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  2. Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Žadatelé:

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Plánovaná výzva: RES+ č. 2/2022 - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Specifický cíl:

Na podporu výstavby velkých FV elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp je zaměřena tato dotační výzva z Modernizačního fondu. Určena je stávajícím nebo budoucím držitelům licence propodnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Příjem žádostí: 3.8.2022 – 31.10.2022

Alokace: 5 500 000 000 Kč

Výše příspěvku:

Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Realizace podpořených projektů:

nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová soutěžní.

Na co lze získat dotaci:

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 1 MWp Podporovány jsou:

Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy

Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  1. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  2. Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

 

Žadatelé:

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Hledáte i jiné výzvy?

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?